AKTUÁLNÍ JUDIKATURA

Orientovat se v pracovním právu znamená mít také základní přehled o soudní judikatuře v této oblasti. Personalista v sobě najde málokdy chuť a čas na to, číst dlouhé a často málo srozumitelné příběhy ze soudních síní. Přitom výsledek pracovněprávního sporu může být pro něho do budoucna velmi důležitý. Ví totiž, jak v podobné situaci správně postupovat.

V této rubrice budu upozorňovat na aktuální rozhodnutí vyšších soudů, která se Vám v praxi mohou hodit, a to uvedením stěžejních právních vět, data, spisové značky a odkazu na text celého rozhodnutí příslušného soudu. Třeba Vás přesvědčím, že stojí za to je znát a číst nejlépe až do konce.

Nejnovější příspěvky v judikatuře

Zákonná změna doby trvání pracovního poměru

Pracovní poměr může v souladu s ustanovením § 39 zákoníku práce obsahovat ujednání o době trvání pracovního…

Nadbytečnost zaměstnance a uplynutí doby

V posuzovaném případě přijal zaměstnavatel organizační opatření. Protože cílem tohoto organizačního opatření bylo snížení počtu zaměstnanců na katedře…

Pracovní hodnocení a pracovní posudek

Pracovním posudkem ve smyslu ustanovení § 314 odst. 1 zákoníku práce může být z obsahového hlediska jakákoli listina…

Intenzita porušení "pracovní kázně" a výpověď z pracovního poměru

Povinnost písemně upozornit zaměstnance na možnost výpovědi z pracovního poměru zákoník práce ukládá zaměstnavateli, aniž by výslovně stanovil,…

Úprava obsahu pracovního posudku

Pracovním posudkem ve smyslu ustanovení § 314 odst. 1 zákoníku práce může být jakákoli listina (písemnost) či…

Změna pracovního poměru z doby určité na dobu neurčitou

Zákonná fikce, že pracovní poměr byl sjednán na dobu neurčitou, nastává ve smyslu ustanovení § 39 odst.…

Úraz zaměstnance na akci pořádané pro zákazníky zaměstnavatele

V soudní praxi nejsou pochybnosti o tom, že, je-li zaměstnanec vyslán na pracovní cestu, nelze považovat veškerou…

Délka pracovní doby a nadbytečnost zaměstnance

Zaměstnanec se stane pro zaměstnavatele nadbytečným, jestliže jeho práce, kterou je povinen konat podle pracovní smlouvy v…

Zkrácení sjednané zkušební doby

Z toho, že sjednanou zkušební dobu není možné platně dodatečně prodloužit, nelze „analogicky“ dovozovat, že sjednanou zkušební…

Více pracovněprávních vztahů po sobě a zkušební doba

Právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr se od pracovního poměru neliší pouze uzavřením…

Osobní automobil a odpovědnost zaměstnavatele za škodu na odložených věcech

Zákoník práce nestanoví hlediska pro posouzení, které věci zaměstnanci obvykle nosí do zaměstnání. Vodítkem může být jen…

Alkohol v těle zaměstnance a rozvázání pracovního poměru

Pozitivní zjištění o tom, zda je zaměstnanec pod vlivem alkoholických nápojů, znamená porušení jeho povinnosti vztahující se…

Zvýšené odstupné a zákaz diskriminace

V pracovněprávních vztazích je zakázána přímá i nepřímá diskriminace zaměstnance z důvodu věku. Smyslem tohoto zákazu je zabránit…

Srážky z odstupného

Odstupné poskytované při skončení pracovního poměru podle ustanovení § 67 odst. 1 věty první zákoníku práce formou…

Právo zdravotní pojišťovny na úhradu nákladů na léčení

Při posuzování nároku na náhradu škody podle ustanovení § 55 odst. 1 zákona o veřejném zdravotním pojištění je…

Způsoby rozvázání pracovního poměru pro zvlášť hrubé porušení „pracovní kázně“

Okamžité zrušení pracovního poměru podle ustanovení § 55 odst. 1 písm. b) zákoníku práce je ve srovnání…

Převedení zaměstnance na jinou práci vs. výpověď z pracovního poměru

Nesmí-li zaměstnanec dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, nemoc z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí,…

Odměna za delší období a průměrný výdělek

Zásada, že pro účely zjištění průměrného výdělku je třeba zahrnout do základu pro výpočet průměrného výdělku veškerou…