Odměna za delší období a průměrný výdělek

Zásada, že pro účely zjištění průměrného výdělku je třeba zahrnout do základu pro výpočet průměrného výdělku veškerou mzdu nebo plat zúčtované zaměstnanci v rozhodném období, však neplatí bezvýjimečně, neboť v případě, jestliže je v určitém kalendářním čtvrtletí zúčtována k výplatě mzda nebo plat poskytovaná nikoliv jen za dané kalendářní čtvrtletí ale za období delší, docházelo by rigidním uplatňováním uvedené zásady ke zkreslení průměrných příjmů zaměstnance.

Proto ustanovení § 358 zákoníku práce stanoví, že, jestliže je zaměstnanci v rozhodném období zúčtována k výplatě mzda nebo plat nebo jejich část, která je poskytována za delší období, než je kalendářní čtvrtletí, určí se pro účely zjištění průměrného výdělku její poměrná část připadající na kalendářní čtvrtletí; zbývající část (části) této mzdy nebo platu se zahrne do hrubé mzdy nebo platu při zjištění průměrného výdělku v dalším období (dalších obdobích). Počet dalších období se určí podle celkové doby, za kterou se mzda nebo plat poskytuje. Do hrubé mzdy nebo platu se pro účely zjištění průměrného výdělku zahrne v rozhodném období poměrná část mzdy nebo platu podle věty první odpovídající odpracované době.

Jestliže by kupříkladu bylo zapotřebí zjišťovat průměrný výdělek zaměstnance ze mzdy zúčtované ve čtvrtém kalendářním čtvrtletí příslušného kalendářního roku, bylo by vyloučeno zahrnout do základu pro výpočet průměrného výdělku celou odměnu, která mu byla v tomto rozhodném období zúčtována, neboť byla poskytnuta za delší období, než je kalendářní čtvrtletí. To ale současně znamená, že zbývající část (části) této mzdy nebo platu se zahrne do hrubé mzdy nebo platu při zjištění průměrného výdělku v dalším období (dalších obdobích); není přitom významné, že tato „zbývající část“ už nebyla (nemohla být) v tomto dalším období formálně zúčtována.

Ve prospěch opačného názoru nelze důvodně namítat, že tato část mzdy byla vyplacena za práci konanou v jiném období, neboť zákon v těchto případech nepřiznává právní relevanci tomu, za které časové období byla tato složka mzdy (plat) přiznána.

Nejvyšší soud, 7. 11. 2016, 21 Cdo 2343/2015, http://bit.ly/2jteES1