Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

Oznámení předem

Že musí být zrušení ve zkušební době provedeno zásadně v písemné formě, je nabíledni a všeobecně se ví, že nesplnění této formy znamená, že k žádnému rozvázání pracovního poměru ani nemohlo dojít. Někteří personalisté se ale domnívají, že ať už ruší pracovní poměr ve zkušební době zaměstnavatel, nebo zaměstnanec, vždy že je potřeba, aby byla druhé straně písemnost o tom doručena alespoň 3 dny před datem, ke kterému má skončit pracovní poměr. To samozřejmě neplatí (už jenom s ohledem na formulaci v zákoníku práce, kdy končí v takovém případě pracovní poměr – viz dále) a v praxi by dodržení tohoto pravidla činilo mnohdy velký problém.

Je pravda, že svého času se zákoník práce o 3 dnech v souvislosti se zrušením pracovního poměru ve zkušební době zmiňoval. Do 31.12.2011 obsahoval tento právní předpis ve svém ustanovení § 66 odst. 2 pravidlo, že písemné oznámení o zrušení pracovního poměru ve zkušební době má být doručeno druhému účastníku zpravidla alespoň 3 dny přede dnem, kdy má pracovní poměr skončit. Toto pravidlo nebylo ale zavazující a novelou zákoníku práce s účinností ke dni 1.1.2012 bylo vypuštěno.

Rozhodně nedoporučuji, aby si smluvní strany pracovního poměru nějaké podobné pravidlo sjednávali třeba v pracovní smlouvě nebo aby se k němu zaměstnavatel zavázal vůči zaměstnanci v kolektivní smlouvě.

Den skončení

Právní úprava jednoznačně stanoví, že na základě zrušení ve zkušební době skončí pracovní poměr dnem doručení takového zrušení druhé straně, není-li v něm uveden pozdější. Záleží tedy na tom, co (a jestli vůbec) zaměstnanec nebo zaměstnavatel do své písemnosti uvedou. V praxi dochází nejčastěji k následujícím situacím:

  1. Ve zrušení nebude uvedeno žádné konkrétní datum. Pracovní poměr skončí dnem, kdy byla písemnost řádně doručena druhé straně.
  1. Zaměstnavatel nebo zaměstnanec v písemnosti konkrétní datum, k němuž ruší pracovní poměr ve zkušební době, uvede a podaří se mu doručit písemnost druhé straně k dřívějšímu dni. Pracovní poměr skončí ke dni označenému zaměstnavatelem nebo zaměstnancem v písemnosti.
  1. Stejně jako v předchozím případě bude v písemnosti konkrétní datum uvedeno, ovšem k doručení druhé straně dojde až po tomto dni. Pak nemá označené datum žádný význam, rozhodující je den doručení. K němu skončí pracovní poměr.
  1. Zaměstnanec nebo zaměstnavatel využil možnosti uvést v písemnosti konkrétní datum a podařilo se mu do tohoto data doručit zrušení druhé straně, ale jím uvedené datum připadá na den, v němž už neběží zkušební doba. Pracovní poměr – za předpokladu, že k doručení písemnosti došlo ještě v rámci zkušební doby – skončí posledním dnem jejího trvání.

Z výše uvedeného přehledu vyplývá, že datum uvedené v takové písemnosti nemusí vždy „sedět“ se skutečným dnem skončení pracovního poměru. Na straně personalisty pak občas vyvstává otázka, jestli je potřeba toto datum v písemnosti „opravit“ na datum, ke kterému pracovní poměr skutečně skončil. Nic takového není samozřejmě nutné, určení data skončení pracovního poměru lze dovodit ze zákona a toto datum se objeví také v potvrzení o zaměstnání, které zaměstnavatel vydá zaměstnanci při skončení pracovního poměru

Průvodce, BMSS-START, 2017, č. 2