Změny v oblasti lékařských prohlídek v průběhu vzdělávání

Načasování prohlídky

Pokud posouzení zdravotní způsobilosti žáka či studenta v souvislosti s jeho odbornou praxí nutné je, a tento takovou praxi absolvuje během svého studia na více pracovištích u různých subjektů (zaměstnavatelů), není třeba, aby prošel vždy novou lékařskou prohlídkou před každým svým zařazením na konkrétní činnost u konkrétního zaměstnavatele. Z ustanovení § 51 odst. 2 písm. a) a d) ZSZS a stejně tak z ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) bod 2 prováděcí vyhlášky lze výslovně dovodit, že se tak děje pouze před prvním zařazením žáka nebo studenta na odbornou praxi.

Jsou-li však podmínky, za kterých je odborná praxe vykonávána, u jednotlivých zaměstnavatelů zásadně odlišné, je v zájmu školy a dodržení podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti žáka nebo studenta, vyžádat si nové posouzení jejich zdravotní způsobilosti.

Nutno připomenout, že v průběhu vzdělávání přichází v úvahu u žáka a studenta také provedení periodické prohlídky. Dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) prováděcí vyhlášky k ní dochází jedenkrát ročně, pokud žák nebo student při odborné praxi vykonává rizikové práce. Novela prováděcího právního předpisu v té souvislosti doplnila pravidlo, že dnem rozhodným pro stanovení termínu takové periodické prohlídky je den vydání lékařského posudku před prvním zařazením žáka nebo studenta na odbornou praxiopodstatnění.

Kdo prohlídky provádí

Pro odpověď na tuto otázku je důležité, kde se odborná praxe uskutečňuje, resp. kde konkrétně se zahajuje. Z pohledu zaměstnavatele, na jehož pracovištích odborná praxe probíhá, mohou nastat dvě varianty:

  1. Odborná praxe se uskutečňuje toliko na pracovištích zaměstnavatele (zaměstnavatelů). V takovém případě lékařskou prohlídku provádí a lékařský posudek o zdravotní způsobilosti vydává poskytovatel pracovnělékařských služeb zaměstnavatele.
  1. Odborná praxe bude probíhat jak na pracovištích zaměstnavatele, tak v příslušné škole nebo školském zařízení. Pak rozhoduje to, u kterého z dotčených subjektů bude odborná praxe zahájena. Pokud se tak stane ve škole (školském zařízení), je posuzujícím poskytovatelem registrující poskytovatel žáka nebo studenta, případně poskytovatel pracovnělékařských služeb školy, jestliže žák nebo student nemá svého registrujícího poskytovatele. Dojde-li k zahájení odborné praxe u zaměstnavatele, posouzení zdravotní způsobilosti žáka nebo studenta v souvislosti s jeho zařazením na odbornou praxi provede poskytovatel pracovnělékařských služeb zaměstnavatele.

Na základě výše uvedeného lze doporučit, aby zaměstnavatel, který uzavřel se školou smlouvu o zajištění praktického vyučování nebo praktické přípravy, „angažoval“ svého poskytovatele pracovnělékařských služeb též do posouzení zdravotní způsobilosti žáků a studentů v průběhu jejich vzdělávání. Smlouva s ním by na tyto případy měla pamatovat.

I když posouzení zdravotní způsobilosti žáka nebo studenta k odborné praxi bude ve výše uvedených případech provádět poskytovatel pracovnělékařských služeb zaměstnavatele, není to zaměstnavatel, kdo vyhotovuje žádost o provedení takové lékařské prohlídky. Jak vyplývá z ustanovení § 8 odst. 2 písm. b) prováděcí vyhlášky, činí tak ředitel školy s tím, že si za tímto účelem vyžádá od zaměstnavatele údaje o druhu a režimu práce, kterou bude žák nebo student vykonávat, a o zdravotních a bezpečnostních rizicích této práce a míře rizik vyjádřené kategorií práce.

Novela prováděcí vyhlášky doplnila s účinností od 15. 12. 2017 ustanovení § 15a, které vymezuje náležitosti dotčené žádosti. Ve vztahu k odborné praxi je třeba zdůraznit jako obsahovou náležitost „údaje o podmínkách výuky a praktického vyučování a o rizikových faktorech ve vztahu ke konkrétní práci a míře rizikových faktorů pracovních podmínek vyjádřené kategorií práce podle jednotlivých rozhodujících rizikových faktorů pracovních podmínek“.

Jen pro úplnost, novela ZSZS upřesnila, že posuzujícím lékařem pro účely posuzování zdravotní způsobilosti ke vzdělávání může být jen lékař se specializovanou způsobilostí v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, resp. se specializovanou nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oboru pracovní lékařství.

Práce a mzda, Wolters Kluwer, 2018, č. 3