Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb

I po novele zákona o specifických zdravotních službách (ZSZS) bude mít zaměstnavatel možnost zajišťovat za výše popsaných podmínek pracovnělékařské prohlídky u registrujícího poskytovatele uchazeče o zaměstnání nebo zaměstnance. Co novela v této souvislosti přináší (mění), je

  • výslovné označení registrujícího poskytovatele za poskytovatele pracovnělékařských služeb,
  • uložení povinnosti tomuto poskytovateli provést pracovnělékařskou prohlídku, pokud o ni zaměstnavatel písemně požádá,
  • upřesnění toho, kdy je zaměstnavatel omezen v dotčeném postupu určitým právním předpisem, a
  • částečné připuštění takové možnosti ve vztahu k mladistvým zaměstnancům či uchazečům o zaměstnání.

Registrující poskytovatel jako poskytovatel PLS

Aby nevznikaly pochybnosti o tom, že i registrující poskytovatel, který provede pracovnělékařskou prohlídku na základě písemné žádosti zaměstnavatele, je v této rovině poskytovatelem pracovnělékařských služeb a že jím vydaný lékařský posudek je lékařským posudkem, jehož existenci předpokládá na několika místech zákoník práce (např. pro účely převedení zaměstnance na jinou práci dle ustanovení § 41 odst. 1 písm. a) a b) ZP nebo rozvázání pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele dle ustanovení § 52 písm. d) a e) téhož právního předpisu), je novelou za poskytovatele pracovnělékařských služeb výslovně označen (viz ustanovení § 54 odst. 3 ZSZS).

Protože nejde ale o poskytovatele pracovnělékařských služeb, s nímž uzavírá zaměstnavatel písemnou smlouvu a který by pro něho prováděl též dohled nebo poradenství, novela stanoví, že se na něho nevztahují povinnosti poskytovatele pracovnělékařských služeb obsažené v ustanovení § 57 ZSZS, s výjimkou povinnosti dát bezodkladně zaměstnavateli podnět k vyžádání mimořádné pracovnělékařské prohlídky, jestliže obdrží informaci od ošetřujícího lékaře podle ustanovení § 45 odst. 2 ZSZS, že je zde důvodné podezření na změnu zdravotní způsobilosti posuzované osoby k práci.

Povinnost prohlídku provést

Dosud nebyl jednotný názor na to, zdali když zaměstnavatel písemně požádá registrujícího poskytovatele o provedení pracovnělékařské prohlídky, je tento povinen žádosti zaměstnavatele vyhovět a pracovnělékařskou prohlídku provést (vydat na jejím základě lékařský posudek se všemi náležitostmi). Ministerstvo zdravotnictví dovozovalo takovou povinnost lékaře z ustanovení § 7 odst. 2 písm. a) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejího poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, dle kterého poskytuje registrující poskytovatel svému pacientovi primární ambulantní péči, jejímž účelem je mj. posudková péče. Někteří praktičtí lékaři však provedení takové prohlídky odmítali a s takovým výkladem nesouhlasili.

Po novele je tato povinnost registrujícího poskytovatele výslovně zakotvena v ustanovení § 54 odst. 3 ZSZS. Důležité je, že na nesplnění této povinnosti je nově navázán přestupek a pokud registrující poskytovatel přes písemnou žádost zaměstnavatele „neprovede pracovnělékařskou prohlídku, posouzení zdravotní způsobilosti k práci nebo nevydá lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci“, hrozí mu dle ustanovení § 90 odst. 4 písm. e) v souvislosti s odst. 7 písm. e) ZSZS pokuta až do výše 100.000 Kč.

Práce a mzda, Wolters Kluwer, 2017, č. 9