Periodická prohlídka

Začátek a konec lhůty

Novela vyhlášky odpověděla na častý dotaz ze strany zaměstnavatelů, od kterého dne počítat běh lhůty pro periodickou prohlídku. Do jejího ustanovení § 11 byl vložen nový odstavec 6, který určuje den rozhodný pro stanovení termínu periodické prohlídky. Novela vyhlášky počítá s tím, že to může být některý z následujících dnů:

  • den vydání lékařského posudku ze vstupní prohlídky,
  • den vydání lékařského posudku z mimořádné prohlídky dle ustanovení § 12 odst. 2 písm. e) nebo písm. f) bodu 3 prováděcí vyhlášky,
  • den vydání lékařského posudku zperiodické prohlídky, pokud dosavadní lékařský posudek pozbyl platnosti, nebo
  • den započetí výkonu práce stejného druhu poprvé sjednaného dohodou o pracích konaných mimo pracovní poměr, u nichž se bude vyžadovat periodická prohlídka (jde o výkon práce, ke které se vstupní prohlídka nevyžaduje).

V praxi nejčastější bude první varianta, tedy běh lhůty ode dne vydání lékařského posudku ze vstupní prohlídky. Datum vydání je přitom povinnou obsahovou náležitostí lékařského posudku. Důležité je upozornit, že pokud nenastane důvod ke změně začátku této lhůty, bude se zaměstnavatel tímto datem řídit pořád. Jak totiž stanoví § 43 odst. 2 ZSZS, jde-li o pravidelně se opakující lékařské prohlídky, stanovené lhůty a platnost lékařského posudku se provedením periodické prohlídky nemění, nezjistí-li posuzující lékař změnu zdravotního stavu vedoucí k vydání lékařského posudku se závěrem, že posuzovaná osoba není zdravotně způsobilá, je zdravotně způsobilá s podmínkou, která je stanovena poprvé, nebo dlouhodobě pozbyla zdravotní způsobilost.

Příklad

Lékařský posudek ze vstupní prohlídky byl vydán dne 18. 12. 2017. Zaměstnanec vykonává práci zařazenou z hlediska kategorizace prací ve druhé rizikové kategorii, lhůta pro periodickou prohlídku činí 2 roky a končí dne 18. 12. 2019. Zaměstnanec podstoupí periodickou prohlídku v listopadu 2019 a lékařský posudek se závěrem, že je zdravotně způsobilý, bude vydán dne 24. 11. 2019. Toto datum nemá pro běh nové lhůty žádný význam, ta bude běžet podle stejného klíče i nadále a skončí dne 18. 12. 2021. V době nejdříve 90 dnů před tímto datem je zaměstnavatel povinen vyslat zaměstnance na další periodickou prohlídku.

Kdyby zaměstnavatel považoval najednou za den rozhodný pro běh další lhůty datum 25.  11. 2019, pak by to znamenalo, že konec lhůty, a stejně tak platnosti vydaného lékařského posudku, vztáhl k datu 25. 11. 2021 a období 90 dnů ve smyslu výše uvedeného by začalo (omylem) běžet bezmála o měsíc dříve, než právní úprava předpokládá. Ve svém důsledku se tak délka lhůty zbytečně zkracuje a není vyloučeno, že za stejné období (zejména u krátkých lhůt) bude provedeno více periodických prohlídek, než právní úprava vyžaduje.

Průvodce pracovněprávními předpisy, BMSS-START, 2018, č. 1