Odvolání zaměstnance z vedoucího pracovního místa (jeho vzdání se) po novele zákoníku práce

Kdy končí výkon práce

Do 29. 7. 2020 platilo dle ustanovení § 73a odst. 1 zákoníku práce, že výkon práce na pracovním místě vedoucího zaměstnance končí dnem následujícím po doručení odvolání nebo vzdání se tohoto místa, nebyl-li v odvolání nebo vzdání se pracovního místa uveden den pozdější. Pokud zaměstnavatel nebo zaměstnanec nevyužili varianty uvedení pozdějšího dne, vznikaly pochybnosti, jak zmíněné pravidlo vyložit a zdali je zaměstnanec v den následující po doručení odvolání nebo vzdání se pořád ještě vedoucím zaměstnancem a disponuje tomu odpovídajícími oprávněními (má tomu odpovídající povinnosti). Na významu nabývala tato otázka zejména v případech, kdy odvolání zaměstnance z vedoucího pracovního místa provázely negativní emoce a zaměstnavatel měl obavu, co zaměstnanec v důsledku toho „provede“.

Novela zákoníku práce váže konec výkonu práce na vedoucím pracovním místě nově již ke dni doručení písemnosti obsahující odvolání zaměstnance nebo jeho vzdání se, ledaže by v nich byl uveden den pozdější.

Příklady

Zaměstnavatel doručil zaměstnanci dne 6. 8. 2020 odvolání z vedoucího pracovního místa. Neuvedl v něm přitom žádné konkrétní datum, ke kterému tak činí. Výkon práce na vedoucím pracovním místě končí zaměstnanci proto ke dni doručení písemnosti obsahující odvolání.

Dne 6. 8. 2020 byla zaměstnavateli doručena písemnost, prostřednictvím které se zaměstnanec ke dni 31. 8. 2020 vzdává vedoucího pracovního místa. Protože zaměstnanec své vzdání se spojil s konkrétním (pozdějším) datem, teprve k němu, tj. k 31. 8. 2020, mu končí výkon práce na vedoucím pracovním místě.

Obec jako zřizovatel se rozhodla ve smyslu ustanovení § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlásit konkursní řízení na pracovní místo ředitele školy. Zmíněný zákon stanoví, že v takovém případě odvolá zřizovatel ředitele k poslednímu dni jeho šestiletého funkčního období. Právní úprava zde výslovně předepisuje, k jakému dni končí zaměstnanci na základě jeho odvolání výkon práce na vedoucím pracovním místě).

Práce a mzda, Wolters Kluwer, 2020, č. 7-8