ZAKÁZKOVÉ SEMINÁŘE
PRO OBLAST PRACOVNÍHO PRÁVA

  • Potřebujete seminář pro větší počet zaměstnanců?
  • Máte specifické požadavky na obsah semináře?
  • Nevyhovuje vám termín otevřených školení?

Pak je pro vás ideální varianta semináře na míru – např. pro vedoucí zaměstnance o tom, co mohou, musí a nesmí ve vztahu ke svým podřízeným, pro personalisty a mzdové účetní ke změnám v pracovněprávní legislativě a k tomu, co je aktuálně trápí v praxi.

Obsahové zaměření seminářů na míru

Jakoukoliv oblast lze samozřejmě upravit podle Vašich požadavků, případně spojit několik témat dohromady.

Semináře pro vedoucí zaměstnance

Dovolená

Druhy, délka, určení jejího čerpání, převody, krácení pro neomluvené zameškání směny, náhrada mzdy za dovolenou. Práva a povinnosti (odpovědnost) vedoucího zaměstnance při určování čerpání dovolené.

Pracovní doba a doba odpočinku

Rozvržení, délka, pracovní režimy, práce přesčas a její omezení, práce ve svátek a v noci, přestávky v práci, nepřetržitý odpočinek mezi směnami a v týdnu, pracovní doba na pracovní cestě. Vazba pracovní doby na odměňování.

Překážky v práci

Přehled a vysvětlení se zaměřením především na jiné důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance (vyšetření u lékaře, doprovod rodinného příslušníka, darování krve, svatba, účast při pohřbu, apod.), právo na pracovní volno, kdy s náhradou mzdy a kdy bez. Postup vedoucího zaměstnance vůči zaměstnanci po jeho návratu z překážky v práci (např. z rodičovské dovolené). Prokazování překážek v práci.

Změny a skončení pracovního poměru

Nejčastější problémy a případy z praxe – možnosti převedení zaměstnance na jinou práci, neuspokojivé pracovní výsledky a jak na ně reagovat, porušení „pracovní kázně“ jako důvod k rozvázání pracovního poměru (intenzita, příklady, vyvození důsledků). Spolupráce vedoucího zaměstnance s personálním oddělením.

Vybrané otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Posouzení zdravotní způsobilosti zaměstnance k práci v rámci pracovnělékařských služeb (vedoucí zaměstnanec a pracovnělékařské prohlídky). Alkohol a jiné návykové látky na pracovišti. Osobní ochranné pracovní prostředky (rizika vyplývající z jejich nepoužívání).

Semináře pro personalisty a mzdové účetní

Přehled aktuálních změn v pracovněprávní oblasti

Co se děje nového v základních právních předpisech, jakými jsou zákoník práce, zákon o zaměstnanosti, zákon o inspekci práce nebo zákon o specifických zdravotních službách. Výklad provedených či připravovaných změn.

Vybrané problémy z praxe

Povinnosti a chyby personalistů spojené se vznikem, změnami a skončením pracovního poměru (např. doba určitá, vytýkací dopisy při porušení "pracovní kázně", výplata odstupného), uplatnění dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, nástrahy pracovní doby a dovolené (např. limity a pravidla pro práci přesčas, nepřetržité odpočinky, správný výpočet dovolené), jak pracovat s překážkami v práci (např. délka a rozsah pracovního volna, oznamovací povinnost zaměstnanců, vliv na dovolenou a další instituty), apod.

Kontrolní činnost na úseku pracovněprávních vztahů

Kdo a co kontroluje, jak kontrola probíhá, povinnosti zaměstnavatele coby kontrolované osoby, možná výše pokut.

Aktuální judikatura vyšších soudů v oblasti pracovního práva

Upozornění na nejdůležitější judikáty zejména Nejvyššího soudu a Ústavního soudu.

Stanoviska ústředních orgánů a odborných spolků

Metodiky MPSV nebo Státního úřadu inspekce práce, výkladová stanoviska AKV – Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů.

Reference

Reference na mé zakázkové semináře si můžete vyžádat např. u těchto zaměstnavatelů: