PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Zákoník práce s judikaturou

* autor knihy
(Wolters Kluwer, 2008)

Publikace zahrnuje aktuální text zákoníku práce a především ucelený soubor starší i nejnovější judikatury vyšších soudů k jeho jednotlivým paragrafům. Díky spojení zákonného textu a jeho interpretace soudy je tak praktickou pomůckou nejen pro právníky, ale též pro odpovědné zaměstnance personálních oddělení, vedoucí zaměstnance, členy odborových organizací apod.

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy 

* spoluautor
(Wolters Kluwer, 2007, 2009, 2012, 2015 a 2021)

Praktický průvodce vedením personální agendy podle zákoníku práce a dalších právních předpisů. Autoři se netradičním, ale zároveň přehledným způsobem zaměřují na nejdůležitější otázky praxe, týkající se pracovněprávních vztahů od vzniku pracovního poměru, přes jeho změny až ke skončení. Nezapomínají ani na pracovní dobu, dovolenou, oblast zaměstnanosti a ochranu osobních údajů. Publikace obsahuje řadu příkladů, aktuálních soudních rozhodnutí a upozornění na nejčastější pochybení. Určena je nejen personalistům, ale každému, kdo se zabývá tématikou spojenou s pracovním právem.

Inspekce práce a jiné kontroly u zaměstnavatelů 2009

* spoluautor
(ANAG, 2009)

Publikace je určena pro vedoucí pracovníky, personalisty, mzdové účetní a referenty BOZP všech zaměstnavatelů, inspektoráty práce a úřady práce. Podává komplexní výklad k dané problematice, kam spadá působnost inspekce práce a její organizační struktura, kontrola dodržování pracovněprávních předpisů, předpisů BOZP, skutkové podstaty přestupků a správních deliktů v oblasti pracovního práva včetně BOZP a zbytková působnost úřadů práce v kontrole dodržování zákona o zaměstnanosti a zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, zpřísnění postihu firem za přestupky a správní delikty.

Zákoník práce v otázkách a odpovědích - Dovolená a překážky v práci 

* spoluautor
(Wolters Kluwer, 2009 a 2012)

Leckdy je těžké najít odpověď byť na jedinou otázku. Tato kniha Vám těch odpovědí nabízí hned 143, a to na nejčastější praktické otázky z oblasti dovolené a překážek v práci. Knihu psali svým způsobem i čtenáři sami. Právě jejich otázky položené autorům osobně na seminářích, telefonicky, elektronickou poštou nebo prostřednictvím internetu tvoří totiž páteř celé publikace.

Výkladová stanoviska AKV k pracovnímu právu

* spoluautor
(Wolters Kluwer, 2015)

Při řešení nějakého problému z oblasti pracovněprávních vztahů se můžete opřít o spoustu věcí – např. o soudní judikaturu, o vyjádření ústředních správních úřadů, o výklad v odborné literatuře a v neposlední řadě také o svůj zdravý rozum. Leč rozhodnutí soudů dopadají jen na vybrané záležitosti, které se staly předmětem sporu, vyjádření ministerstev a jiných podobných úřadů je poskrovnu, nejsou závazná a často ani dostupná, komentáře k právním předpisům nebo jiné naučné knihy se mnohdy vyhýbají skutečné praxi a ne všichni si troufají spolehnout se na svůj úsudek (tím spíše, když za porušení povinnosti hrozí vysoká pokuta).

Tento sborník chce být další možnou alternativou. Jak vyplývá již z jeho samotného názvu, zahrnuje stanoviska, v nichž se nechodí „kolem horké kaše“. A chodit ani nemůže, protože je tvořili lidé, kterým je pracovní právo velmi blízké a kteří se potýkají se stejnými problémy jako Vy. V těch stanoviscích najdete jak soudní judikaturu, tak některá vyjádření ústředních správních úřadů, především ale upřímnou snahu dobrat se odpovědí na konkrétní otázky. Nejlépe skrze zdravý rozum.

Abeceda personalisty

* spoluautor
(ANAG, 2017, 2018, 2019, 2020 a 2021)

Abeceda personalisty provází průřezem nejdůležitějších personálních činností (personální strategie a řízení, získávání a výběr vhodných zaměstnanců, motivace zaměstnanců, měření výkonnosti zaměstnanců, jejich soustavné vzdělávání). Zasahuje do nezbytně souvisejících oblastí, jako jsou pracovní právo (uzavření pracovního poměru, změny pracovního poměru, překážky v práci, dovolená), personální evidence (vedení osobního spisu, shromažďování osobních údajů), odměňování, bezpečnost práce, zabývá se vztahy k Úřadu práce, OSSZ, zdravotním pojišťovnám a odborům.

Meritum MZDY

* spoluautor
(Wolters Kluwer, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 a 2021)

Publikace je jedinečný pomocník pro orientaci ve všech povinnostech práce mzdové účetní a personalisty. Výklad je strukturován podle jednotlivých oblastí činnosti a je doplněn řadou příkladů a upozornění na výjimky a nejčastější chyby. Je určeno mzdovým účetním, personalistům, ale i menším podnikatelům.

Výkladová stanoviska AKV k pracovnímu právu II.

* spoluautor
(Wolters Kluwer, 2017)

Dva roky jsou poměrně krátká doba k tomu, aby se v pracovním právu stalo něco zásadního. Současně je to ale doba dost dlouhá na to, aby se objevily nové problémy nebo se rozvinuly ty již existující.

Dva roky uplynuly od vydání prvního sborníku výkladových stanovisek AKV – Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů. V této knize najdete sborník s pořadovým číslem 2. Obsahuje více než stovku dalších výkladových stanovisek AKV, zabývajících se jak problémy, o nichž se ví dlouho (jen mnohdy chyběla písemná odvaha je řešit), tak problémy, které nemohl dříve nikdo tušit, protože vznikly teprve nedávno.

Co se za dobu dvou let nijak nezměnilo, je účel výkladových stanovisek sebraných do této knihy - upřímná snaha dobrat se odpovědí na konkrétní otázky a najít v tom kterém paragrafu jeho skutečné těžiště.

Články v odborných časopisech

Příspěvky do odborných časopisů Práce a mzda (Wolters Kluwer), Praktická personalistika (ANAG), Personální a Sociálně právní kartotéka (Wolters Kluwer), Zpravodaj pro mzdové účetní a personalisty (Verlag-Dashöfer), Mzdová účetní (ANAG), Řízení školy (Wolters Kluwer), atd.