Průměrný výdělek a přiměřené vyrovnání z konkurenční doložky

Průměrný výdělek vypočítá zaměstnavatel k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po rozhodném období, kterým je předchozí kalendářní čtvrtletí, a to z hrubé mzdy (platu) zaměstnance a z odpracované doby, obou zjištěných v rozhodném období. Náleží-li zaměstnanci peněžité vyrovnání z konkurenční doložky za každý měsíc plnění závazku, musí být rozhodným obdobím pro určení jeho výše kalendářní čtvrtletí předcházející měsíci, ve kterém zaměstnanec začal svůj závazek z konkurenční doložky plnit, nikoli kalendářní čtvrtletí, které předchází skončení pracovního poměru. Právní vztah založený konkurenční doložkou se totiž vyznačuje tím, že jeho obsah se naplňuje až po skončení pracovního poměru, kdy teprve nastupuje závazek zaměstnance zdržet se po určitou dobu výdělečné činnosti, která by byla shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo která by měla vůči němu soutěžní povahu, a vzájemný závazek zaměstnavatele poskytnout zaměstnanci přiměřené peněžité vyrovnání za každý měsíc plnění závazku. Ke dni skončení pracovního poměru zde tedy ještě nejsou (nemohou být) vzájemná práva a povinnosti z konkurenční doložky.

Na uvedeném závěru nic nemění ani to, že podle ustanovení § 601 odst. 2 občanského zákoníku podmiňuje-li zánik určitého práva vznik jiného práva ve vzájemné návaznosti, nastává oboje v týž okamžik, a není-li ujednáno nebo stanoveno něco jiného, nastane takový právní účinek koncem dne. Tato úprava se prosadí plně jen tehdy, je-li zánik práva předpokladem vzniku jiného práva (například zánik vlastnického práva dosavadního vlastníka, který věc ztratil a nepřihlásil se o ni, je předpokladem pro vznik vlastnického práva nálezce podle § 1057 odst. 3 bčanského zákoníku), a jejím účelem je zajistit, aby se existence obou práv v poslední den lhůty nepřekrývala. Nelze souhlasit se závěrem, že zánik pracovního poměru podmiňuje vznik práva na výplatu peněžitého vyrovnání z konkurenční doložky a že proto k tomu dochází ve stejný okamžik, neboť – jak vyplývá z výše uvedeného – předpokladem pro vznik práva zaměstnance na peněžité vyrovnání z konkurenční doložky není skončení pracovního poměru, ale plnění závazku zaměstnance využívat po skončení pracovního poměru své odborné kvalifikace jen v omezeném rozsahu, který zaměstnanci ukládá sjednaná konkurenční doložka.

Nejvyšší soud, 24. 4. 2018, 21 Cdo 5432/2017, https://bit.ly/2uyuFKX