Kategorie: Články

Porušení (porušování) pracovní kázně

Vazba na pracovní dobu Mohlo by se zdát, že ta rovnice platí, ale není tomu tak. Totiž rovnice, že porušit pracovní kázeň může zaměstnanec výhradně a jen ve své pracovní době, kdy je povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci, a mimo tuto dobu že porušení pracovní kázně nepřichází v úvahu. Je sice pravda, že většina povinností vyplývajících...

Neuspokojivé pracovní výsledky zaměstnance

V tom nejširším slova smyslu (a vyplývá to přímo ze znění ustanovení § 52 písm. f) ZP) jsou neuspokojivé pracovní výsledky jedním z případů, kdy zaměstnanec nesplňuje požadavky pro řádný výkon sjednané práce. Zaměstnavatel je logicky oprávněn po zaměstnanci vyžadovat, aby dosahoval uspokojivých pracovních výsledků. Ostatně to je jedním z důvodů, proč zaměstnavatel uzavřel se zaměstnancem pracovněprávní vztah....

Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti zaměstnance k práci

Na čí straně je to překážka v práci? Jednou z velmi diskutovaných otázek v souvislosti s rozvázáním pracovního poměru pro dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti zaměstnance k práci, je to, jak posoudit dobu od doručení lékařského posudku s takovým posudkovým závěrem do skončení pracovního poměru uplynutím výpovědní doby. Jestli jako překážku v práci na straně zaměstnavatele (nejspíše dle ustanovení § 208 ZP...

Doba trvání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

Chce-li zaměstnavatel dodržet všechny své povinnosti vztahující se k dohodám o pracích konaných mimo pracovní poměr a neriskovat uložení pokuty od kontrolního orgánu až do výše 2.000.000 Kč, musí učinit jejich součástí zákonem předepsané náležitosti. Jak § 75 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZP“), pro dohodu o provedení práce, tak...

Výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost zaměstnance

Nadbytečnost vs. kratší pracovní doba Mnozí zaměstnanci se domnívají, že když nepotřebuje zaměstnavatel jejich práci jen zčásti, musí jim nabídnout možnost zkrácení pracovní doby dle ustanovení § 80 ZP, a teprve odmítnou-li tuto nabídku, je dán výpovědní důvod ve smyslu ustanovení § 52 písm. c) téhož právního předpisu. Zaměstnance s takovým názorem zklamu. Zaměstnavatel takovou povinnost nemá. Nabídnout...

Pracovní pohotovost

Jak vyplývá z ustanovení § 95 odst. 3 ZP, pracovní pohotovost, při které nedojde k výkonu práce (zaměstnavatel po zaměstnanci nic takového nevyžaduje, protože naléhavá potřeba takové práce nevznikne), se do pracovní doby nezapočítává. To znamená, že bude posouzena jako doba odpočinku, a to bez ohledu na to, že je zaměstnanec určitým způsobem omezen co do možností...

Uzavření a vznik dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

Uzavření dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce vede k založení základního pracovněprávního vztahu. Fyzickou osobu vykonávající práci v jeho rámci nutno považovat za zaměstnance a osobu mu práci přidělující za zaměstnavatele. To samo o sobě znamená, že zaměstnavatel musí mít na paměti např. právní úpravu pracovnělékařských služeb nebo zákonného pojištění své odpovědnosti za újmu způsobenou...

Dohoda o rozvázání pracovního poměru

Kdyby pracovní poměr skončil (byl rozvázán) vždy tímto způsobem, ubylo by zřejmě soudních sporů. To proto, že jde o způsob, kde se potkávají souhlasná vůle zaměstnavatele i zaměstnance. Jistě jste uhádli, že mám na mysli dohodu o rozvázání pracovního poměru dle ustanovení § 49 ZP. Výše uvedené však neznamená, že s dohodou o rozvázání pracovního poměru nejsou...

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

Oznámení předem Že musí být zrušení ve zkušební době provedeno zásadně v písemné formě, je nabíledni a všeobecně se ví, že nesplnění této formy znamená, že k žádnému rozvázání pracovního poměru ani nemohlo dojít. Někteří personalisté se ale domnívají, že ať už ruší pracovní poměr ve zkušební době zaměstnavatel, nebo zaměstnanec, vždy že je potřeba, aby byla...

Pružné rozvržení pracovní doby v praxi

Protože podstatou pružného rozvržení pracovní doby je určení základní pracovní doby, v níž je zaměstnanec povinen být na pracovišti, a vedle toho též volitelné pracovní doby, v jejímž rámci si volí začátek a konec pracovní doby, nelze se divit, že specificky posuzuje zákoník práce při tomto rozvržení i překážky v práci, ať už na straně na straně zaměstnance,...